Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en verkoopvoorwaarden. Op deze pagina vindt u altijd ons meest recente versie. De ingangsdatum van deze voorwaarden treden in werking per 01-08-2021

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

1.2  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

1.3  Opdrachtgever:iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met ondernemer aan gaat of aan wie ondernemer een aanbieding of offerte heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.4  Dag: kalenderdag.

1.5  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden.

1.6  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode. 1.7  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen email – dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.8  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 


1.9  Ondernemer: Bob’s Autodetailing gevestigd te Van Groningenhof 18 (2134LS)

Hoofddorp, KvK nr: 80912109, BTW nr: NL003504476B18, telefoonnummer +31 (0) 6 39 5331 39, e-mail op info@bobsautodetailing.nl.

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


2.             TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN / RANGORDE BIJ STRIJDIGHEID
Artikel 2 – Algemeen


2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn van toepassing op het verrichten op elke verrichten van diensten ten behoeve van een opdracht door de opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ondernemer schriftelijk bevestigd.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer enerzijds en een opdrachtgever anderzijds waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de onderneming of deel van de onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van de reiniging van motorvoertuigen en de persoon of organisatie die gebruik maakt van de diensten van ondernemer.

2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan door ondernemer derden betrokken dienen te worden.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.6 In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


2.10 Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Over de prijzen staat op de website (www.bobsautodetailing.nl) de

onderstaande informatie vermeld: – Prijzen incl. BTW

Overige kosten indien van toepassing: – Transport kosten en/of voorrijkosten.

– Bijkomende administratiekosten en overige belastingen, die van toepassing zouden kunnen zijn.

3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn zowel ex- als inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. De overeenkomst tussen ondernemer en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van bevestiging daarvan door de opdrachtgever en/of na het mondeling geven dan wel schriftelijk plaatsen van een opdracht door de opdrachtgever.


3.7 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 3.8 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.


Artikel 4. Contractsduur

4.1 De overeenkomst tussen ondernemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 Ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


4.4 Ondernemer heeft een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.


4.5 Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6 Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, waaronder de juiste adresgegevens en persoonsinformatie, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ondernemer zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan ondernemer ter beschikking heeft gesteld. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ondernemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door ondernemer danwel door de binnen het bedrijf van ondernemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ondernemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


4.11 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat waartoe hij jegens ondernemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.


4.12 Indien ondernemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ondernemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 • indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ondernemer:
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet; – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.


Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden;

 • indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is of door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  • Indien de opdrachtgever minder dan 24 uur voor de dag van reiniging de boeking afzegt wordt een bedrag van €25,00 (per auto) vermeerderd met de geldende voorrijkosten ingehouden en/of in rekening gebracht door ondernemer. Iedere ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden en online middels de website (www.bobsautodetailing.nl) en/of email van ondernemer (info@bobsautodetailing.nl) verstuurd te worden om geldig te zijn.
 • Indien het voertuig van de opdrachtgever tijdens de voor de opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd niet voor ondernemer klaar staat zoals aangegeven tijdens de boekingsprocedure of zich elders bevind als aangegeven, wordt een bedrag van €25,00 (per auto) vermeerderd met de geldende voorrijkosten ingehouden en/of in rekening gebracht.

  • Indien het niet mogelijk is voor de opdrachtgever om ondernemer toegang te verschaffen tot het voertuig tijdens de voor de opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd wordt een bedrag van €25,00 (per auto) vermeerderd met de geldende voorrijkosten ingehouden en/of in rekening gebracht.
  • Indien de contactpersoon (welke is aangegeven tijdens de boekingsprocedure) niet telefonisch of via een ander technisch communicatiemiddel, zoals, maar niet uitsluitend, whatsapp, bereikbaar is tijdens de voor de opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd, of indien de contactpersoon ondernemer niet kan helpen bij het voertuig te komen, het te lokaliseren, of ondernemer de sleutels van het voertuig niet kan verschaffen tijdens de voor opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd wordt een bedrag van €25,00 (per auto) vermeerderd met de geldende voorrijkosten ingehouden en/of in rekening gebracht.
  • Elke poging tot fraude of misbruik (foutief kenteken, voertuig zwaarder vervuild dan opgegeven) verleent ondernemer het recht de opdrachtgever zonder vooraankondiging de meerprijs voor het gewenste reinigingsprogramma in rekening te brengen bovenop de vooraf overeengekomen prijs. Mocht  opdrachtgever ook op dat moment niet te bereiken zijn (telefoon, e-mail) wordt er een bedrag € 25,00 (per auto) in rekening gebracht.

  • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leegruimen van het voertuig voorafgaand aan de interieur reiniging.
  • Ondernemer erkent geen enkele aansprakelijkheid in geval van gestolen/verloren/gebroken voorwerpen in het voertuig van de opdrachtgever. 5.9 Indien ondernemer om enige reden niet kan voldoen aan de

reinigingsovereenkomst op het afgesproken tijdstip neemt ondernemer contact op met de opdrachtgever teneinde een nieuwe reinigingsdatum en tijdstip af te spreken zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft tot enige financiële compensatie.

 • In het geval dat ondernemer niet in staat is toegang te krijgen tot alle zijden van het voertuig en dit wel vereist is voor het gewenste reinigingsprogramma, zal ondernemer het voertuig verplaatsen.
  • De prijzen van ondernemer zijn berekend op de reiniging van een regelmatig onderhouden, regelmatig gereinigd voertuig, aangewend voor ‘stadsgebruik’. Ondernemer biedt de mogelijkheid voor een extra programma ‘zwaar verontreinigde voertuigen’ onder het kopje speciale aanvraag op de website (www.bobsautodetailing.nl). In geval van misbruik ziet ondernemer zich genoodzaakt de opdrachtgever een supplementair bedrag in rekening te brengen. (zie tevens artikel 5.5) Als het voertuig grondig beschadigd is of vuiler dan aangegeven is kan ondernemer de poetsbuurt beëindigen. 
  • Beschadigde autolak, beschadigd leder en alle beschadigde, oude materialen kunnen door de reinigingsdienst van ondernemer niet worden hersteld.

 • In het geval dat schade en deuken aan het voertuig zichtbaar worden, (daterend van voor de reinigingsbeurt en verstopt onder vuil) na reiniging door ondernemer kan ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.


Dit wordt gezien als ‘Vuilschade’.


 • In het geval dat het schoon te maken voertuig speciale uitrusting en/of onderdelen heeft die een specifieke behandeling nodig hebben of niet behandeld mogen worden, dient de opdrachtgever dit vooraf, of wel uiterlijk voor de behandeling, aan ondernemer door te geven.

  • Voorts is ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ondernemer kan worden gevergd.
  • Indien ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is ondernemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  • In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te

annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ondernemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 6. Overmacht

6.1 Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer of van derden daaronder begrepen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 7. Betaling en incassokosten

7.1 Betaling geschiedt direct op de dag na afronding van de reiningingsopdracht, contant per pin, per elektronisch betaalverzoek of overschrijving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Indien er sprake is van een zakelijke opdrachtgever (rechtspersoon) dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur te worden voldaan d.m.v. internet in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen op door ondernemer aan te geven wijze.  

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft en niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de incassokosten en een rente verschuldigd van 3,75% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3. Ondernemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


7.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door ondernemer te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Ondernemer kan in dat geval andere garantie en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 Klachten en claims dienen online ingezonden te worden door de opdrachtgever via de website en/of email van ondernemer binnen 24 uur na de reinigingsbeurt.

8.3 De opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, hagel of temperaturen).

8.4 De opdrachtgever is gehouden het voertuig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de reinigingsbeurt is uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na de reinigingsbeurt schriftelijk via de website en/of email van ondernemer aan ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ondernemer opdracht gegeven heeft.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.7 Indien vaststaat dat een reinigingsbeurt gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ondernemer de gebrekkige reinigingsbeurt binnen redelijke termijn na melding daarvan overdoen, dan wel zorgdragen voor een vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever. In geval van een extra reinigingsbeurt is de opdrachtgever gehouden om ondernemer toegang tot het voertuig te verschaffen, tenzij ondernemer anders aangeeft.

8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ondernemer, integraal voor rekening van de opdrachtgever.


8.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ondernemer en de door ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Ondernemer is volledig verzekerd voor elke schade die het voertuig zou kunnen worden toegebracht tijdens de reinigingsbeurt ten gevolge van de wasbeurt. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat de geclaimde schade inderdaad door toedoen van ondernemer werd veroorzaakt. 9.3 Ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onomkeerbare schade aan het voertuig van de opdrachtgever als gevolg van een eerdere gebrekkige reiniging en onderhoud, indien ondernemer zelf met uiterste inspanning

(‘best practice’) niet voldoende resultaat kan behalen.

9.4 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan het voertuig van de opdrachtgever tijdens het besturen van het voertuig van opdrachtgever.

9.5 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.6. De aansprakelijkheid van ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten.

9.7 Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Ondernemer is niet aansprakelijk voor financiële schade of gemiste inkomsten die voortvloeien uit de directe schade. Ondernemer is niet aansprakelijk voor overige gevolgschade.
9.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 


Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer danwel medewerkers binnen de onderneming van ondernemer. 

Artikel 10. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de reinigingsbeurt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 11. Intellectuele eigendom

Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11. Bedenktijd / Herroepingsrecht

11.1 De Opdrachtgever ontvangt binnen 24 uur via de email een

opdrachtbevestiging van ondernemer met daarin de prijs inclusief alle belastingen, de kenmerken van de aangeschafte dienst, de datum van levering en de geldigheidsduur van de overeenkomst evenals de voorwaarden van ondernemer. 11.2 De opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging van de aangeschafte dienst van ondernemer de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Indien de opdrachtgever echter conform artikel 5 lid 2 minder dan 24 uur voor de dag van reiniging de overeenkomst wil ontbinden dan wordt een bedrag van 


€ 25,00 euro ingehouden of in rekening gebracht door ondernemer.

11.3 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever dient te geschieden via de website van ondernemer www.bobsautodetailing.nl en/of per email onder het adres info@bobsautodetailing.nl


11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.


11.5. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever binnen de periode van 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal ondernemer, indien de factuur reeds voldaan is, het volledig betaalde bedrag retourneren aan opdrachtgever. 


11.6 Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.


11.5 Indien de reinigingsopdracht met toestemming van opdrachtgever binnen de bedenktijd van 14 dagen volledig wordt nagekomen, vervalt het recht tot herroeping danwel ziet de opdrachtgever af van zijn recht tot herroeping.


11.6 Zakelijke opdrachtgevers, dan wel rechtspersonen kunnen geen beroep doen op het recht van herroeping. 

11.7 Vragen met betrekking tot de overeenkomst en de ontbinding hiervan kan opdrachtgever stellen via email info@bobsautodetailing.nl of via telefoon nummer +31 (0) 6 39 5331 39


Hoofdkantoor: Bob’s Auto Detailing, Van Groningenhof 18, 2134LS Hoofddorp


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13. Vindplaats en wijziging verkoopvoorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn integraal opgenomen op de website van ondernemer, www.bobsautodetailing.nl      

13.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het plaatsen van de opdracht bij ondernemer.

13.3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.© Bob's Autodetailing | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden